WSPARCIE WIZOWE

WARUNKI WJAZDU DO POLSKI DLA OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM WIZOWYM

Obywatele państw trzecich, mogą wjechać na terytorium Polski, jeżeli posiadają jeden z wymienionych dokumentów:

 • krótkoterminową wizę jednolitą Schengen (C)
 • długoterminową polską wizę krajową (D)
 • zezwolenie na pobyt w Polsce
 • zezwolenie na pobyt lub wizę krajową wydane przez inne państwo Schengen.

Okres ważności polskiej długoterminowej wizy krajowej (D) nie przekracza 1 roku. Warunki wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium strefy Schengen regulują zapisy Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

Aby wjechać na terytorium państw strefy Schengen, obywatele krajów trzecich muszą posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest ona wymagana. Muszą także spełniać następujące warunki:

 • uzasadnić cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadać środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo być w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;
 • nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd;
 • nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednego z państw strefy Schengen.

Po przejściu kontroli granicznej, można swobodnie poruszać się po strefie Schengen.

Państwa Schengen wydają następujące rodzaje wiz Schengen, które uprawniają posiadacza do wjazdu oraz pobytu na terytorium Schengen:

 • wiza lotniskowa (A) – ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska
 • wiza krótkoterminowa (C) – umożliwia pobyt na terytorium Schengen do maksymalnie 90 dni, w ciągu 6 miesięcy od momentu pierwszego wjazdu.

Oprócz wiz jednolitych, kraje Schengen wydają długoterminowe wizy krajowe (D) oraz zezwolenia na pobyt. Posiadacze zezwoleń na pobyt oraz wiz krajowych (D) wydanych przez jedno z państw Schengen mogą podróżować bezwizowo po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie półrocznym.

Wnioski o wizy należy składać we właściwym konsulacie:  https://secure.e-konsulat.gov.pl/

Uwagi:

 • nie dotyczy wjazdu na pobyt stały, w celu podjęcia pracy lub innej działalności zarobkowej (za wyjątkiem obywateli państw członkowskich UE/EOG)
 • z dniem 1 maja 2004 r. obywatele państw Unii Europejskiej korzystają z prawa do bezwizowego swobodnego przepływu ludności w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EOG). Legalizacja pobytu w Polsce powyżej 90 dni patrz: Informacja dla obywateli krajów UE i EOG przyjeżdżających do Polski: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=1111400000
 • szczegółowych informacji nt. zasad wjazdu i pobytu na terytorium RP udzielają polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne. Spis adresów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych za granicą: http://www.msz.gov.pl/index.php?page=1101902000
 • osoby legitymujące się dokumentami podróży (Travel Document) wydanymi na podstawie Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 r. (konwencja dotycząca statusu uchodźców) a także na podstawie Konwencji Nowojorskiej z 28 września 1954 r. (konwencja dotycząca statusu bezpaństwowców) nie są uprawnione do wjazdu do Polski bez wizy. Wyjątki poniżej:
 • Z dniem 21 maja 2005 r. w związku z przystąpieniem Polski do Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959r., uchodźcy zamieszkujący w Irlandii oraz Rumunii są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania wiz w celu wjazdu lub wyjazdu na terytorium Polski pod warunkiem:
  – posiadania ważnego dokumentu podróży wystawionego zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 28 lipca 1951 roku lub porozumieniem dotyczącym wydawania dokumentów podróży uchodźcom z 15 października 1946 roku, przez organy umawiającej się strony, na której terytorium uchodźcy ci zgodnie z prawem przebywają oraz
  – że ich pobyt w Polsce nie przekroczy trzech miesięcy;
  – wiza jest w dalszym ciągu wymagana w wypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące lub wjazdu w celu uzyskania płatnego zatrudnienia na terytorium innej umawiającej się strony.

LISTA PAŃSTW, KTÓRYCH OBYWATELE MOGĄ PODRÓŻOWAĆ DO POLSKI BEZ WIZ:

 • Albania (tylko dla posiadaczy paszportów biome trycznych)
 • Andora
 • Antigua i Barbuda
 • Argentyna
 • Australia
 • Austria
 • Bahamy
 • Barbados
 • Belgia
 • Bośnia i Hercegowina (tylko dla posiadaczy paszpor tów biometrycznych)
 • Brazylia
 • Brunei
 • Bułgaria
 • Chile
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czarnogóra (tylko dla posiadaczy paszportów biome trycznych)
 • Czechy
 • Dania
 • Dominika
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Grenada
 • Gruzja (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycz nych)
 • Gwatemala
 • Hiszpania
 • Honduras
 • Hong-Kong (Specjalny Region Administracyjny ChRL)
 • Irlandia
 • Islandia
 • Izrael
 • Japonia
 • Kanada
 • Kiribati
 • Kolumbia
 • Korea Płd.
 • Kostaryka
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia (tylko dla posiadaczy paszportów biome trycznych)
 • Makao (Specjalny Region Administracyjny ChRL)
 • Malezja
 • Malta
 • Mauritius
 • Meksyk
 • Mikronezja
 • Mołdawia (tylko dla posiadaczy paszportów biome trycznych)
 • Monako
 • Niderlandy
 • Niemcy
 • Nikaragua
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Palau
 • Panama
 • Paragwaj
 • Peru
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Salwador
 • Saint Kitts and Nevis
 • Samoa
 • San Marino
 • Serbia (tylko dla posiadaczy paszportów biometrycz nych)
 • Seszele
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • St. Lucia
 • St. Pierre i Miquelon
 • St. Vincent i Grenadyny
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tajwan (tylko dla posiadaczy paszportów, w których figuruje numer dowodu tożsamości)
 • Timor Wschodni
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Trynidad i Tobago
 • Ukraina (tylko dla posiadaczy paszportów biome trycznych)
 • Urugwaj
 • USA
 • Watykan
 • Wenezuela
 • Węgry
 • Włochy
 • Wyspy Marshalla
 • Wyspy Salomona
 • Wyspy Św. Tomasza i Książęca
 • Vanuatu
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół nocnej
Contrast